Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
از هر ۱۰ نفر، چند نفر در ورزش همگانی فعالند؟
Uncategorized

از هر ۱۰ نفر، چند نفر در ورزش همگانی فعالند؟

[ad_1] بر اساس یک پژوهش برآورد شده است که از هر ۱۰ نفر، یک یا دو نفر در حوزه ورزش همگانی مشارکت دارند. به گزارش ایسنا، بر اساس این پژوهش مشخص شده است که بسیاری از عوامل توسعه به خود افراد مربوط نمی‌شود بلکه با تسهیل در عوامل سوق‌دهنده محیطی و برطرف‌کردن موانع موجود، افراد …