Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
افزایش ۳ تا ۶ برابری قیمت کود و سم
Uncategorized

افزایش ۳ تا ۶ برابری قیمت کود و سم

[ad_1] رییس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده های کشاورزی و به تبع آن افزایش هزینه های تمام شده تولید، از نمایندگان مردم در مجلس و تشکل ها خواست که از سازمانها و نهاد های مرتبط بخواهند پاسخگوی دلیل این افزایش قیمتها باشند. محمد شفیع ملک زاده در …