Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
برای درشکه چی های میدان نقش جهان هم پروتکل تدوین کردیم/نباید فکر کنیم چون ماسک داریم مصون هستیم
Uncategorized

برای درشکه چی های میدان نقش جهان هم پروتکل تدوین کردیم/نباید فکر کنیم چون ماسک داریم مصون هستیم

[ad_1] ایسنا/اصفهان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تدوین پروتکل های بهداشتی برای یکسری از فعالیت ها و ادارت و سازمان ها و اصناف از قبل تعریف شده است، گفت: یکسری موارد جدید به صورت موردی مطرح می شود، مثل درشکه چی های میدان نقش جهان که پس از درخواستی که دادند …