Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ تر کنید
Uncategorized

عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ تر کنید

[ad_1] یک کارشناس حوزه بانک با تاکید بر اینکه دولت باید عرصه را بر متخلفان حوزه ارز تنگ‌تر کند، گفت: ضمن تقدیر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گردانند، باید با متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر …