Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
سرگرمی به چه قیمتی؟! - ایسنا
Uncategorized

سرگرمی به چه قیمتی؟! – ایسنا

[ad_1] حالا دیگر همه‌ می‌دانیم کرونا مهمانی نیست که به این زودی‌ها قصد رفتن داشته باشد. آمده است که حالا حالاها بماند و با هیچ صنفی هم شوخی ندارد. با این حال برخی مشاغل مجبورند در همین وضعیت هم به کار خود ادامه دهند؛ نمونه اش برنامه‌سازان تلویزیون هستند که نمی توانند آنتن را خالی …