Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Uncategorized

چیزی که جمعیت در مورد قیمت مهره های مار به شما نمی گوید

پاسخ: در پاسخ به این سوال که منشاء استخوان مار چیست، تلاش ما به نتیجه نرسیده است، اما آنچه در این زمینه توانسته ایم به آن دست یابیم، مواردی است که در گذشته ذکر شده است و قیمت مهره مار شاه کبری امروزه برخی معتقدند. که مار همان مار است. تمام آنچه در مورد مهره …