Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
امروز می‌توانستیم سوئیس بشویم اما نخواستیم
Uncategorized

امروز می‌توانستیم سوئیس بشویم اما نخواستیم

[ad_1] رضا ساکیمن می‌دانستم بدنه دولت بزرگ است و هزارویک کارمند و رئیس و مدیر دارد اما واقعا نمی‌دانستم این قدر بزرگ باشد که هر کس یک گوشه‌ای کار خود را بکند.نمونه‌اش مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، که باعث شد خود کرونا بگوید: داداش داری اشتباه خبر می‌دی!آقای مدیر خبر دادند: «کارت‌های سوخت …