Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
با خرید یک آجر، مدرسه بسازید
Uncategorized

با خرید یک آجر، مدرسه بسازید

[ad_1] درکنار خیرانی که با سرمایه خود ده ها مدرسه در نقاط مختلف کشور ساخته اند خیرانی هم هستند که سرمایه بالایی ندارند. به تازگی با اجرای طرح «آجر به آجر » هر فردی که نیت خیر مدرسه سازی را در سر دارد با حداقل سرمایه و حتی هزینه خرید یک آجر می تواند آن …