Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
پرداخت حقوق بابت مراقبت از سالمندان و معسرین بازنشستگان نیروهای مسلح
Uncategorized

پرداخت حقوق بابت مراقبت از سالمندان و معسرین بازنشستگان نیروهای مسلح

[ad_1] مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با اشاره به پایلوت طرح برنامه مراقبتی سالمندان و معسرین در چند استان کشور گفت: بر اساس این طرح، آن عضو خانواده که مراقبت از معسر را در منزل انجام می دهد و مهارت عملی دارد، تحت آموزش تخصصی نیز قرار گرفته و حقوقی برای این منظور دریافت …