Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Uncategorized

مدیر ۵۳ میلیون تومانی را با نام معرفی کنید!

[ad_1] هر چند در سخنان نایب رییس مجلس این نکته قابل توجه است که ‌«مجموع حقوق‌های نجومی ۱۱ میلیارد تومان بود و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند» و درست است که به …