Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
Uncategorized

انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

[ad_1] ​​​​​​​با حکم رییس جهاددانشگاهی، مهدی عباسی به‌عنوان سرپرست سازمان دانشجویان این نهاد منصوب شد. به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهدی عباسی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم آمده است: «انتظار می‌رود تقویت …