Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
شهید چمران چگونه معلم شد؟ + ویدیو
Uncategorized

شهید چمران چگونه معلم شد؟ + ویدیو

[ad_1] امام موسی صدر در دیداری به مهندس بازرگان خاطرنشان می‌کند که من به‌دنبال مدیری تحصیل کرده و مؤمن می‌گردم تا بتواند دانش‌آموزانی عالم و ماهر را تربیت کند. برای من کسب علم بیشتر از اخذ مدرک ارزش دارد. آن فرد کسی نبوده است جز معلم شهید، مصطفی چمران. به گزارش ایسنا، تا کنون روایت‌های …