Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
باید با ایجاد انگیزه مانع رفتن شطرنج بازان شد
Uncategorized

باید با ایجاد انگیزه مانع رفتن شطرنج بازان شد

[ad_1] احمد گواری گفت: باید در ورزشکاران و قهرمانان شطرنج انگیزه ایجاد کنیم تا مانع از رفتن آنها شد. احمد گواری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تجاربی که طی سال ها فعالیت در ورزش کسب کرده ام سعی دارم این تجارب را در اختیار ورزش شطرنج قرار دهم تا …