مهریه نیز مثل سایر دستمزد مالی، به وراث منتقل می‌گردد و آن ها میتوانند به مقدار سهم الارث خود، آن را مطالبه کنند. اما زن و مرد در زمان وقوع عقد نکاح، میتوانند نسبت به نوع مهریه، طریق و زمانه پرداخت آن و اکثری دیگر از مسائل مربوط به مهریه، اهمیت هم توافق کنند. آن چیزی که به عنوان مهریه گزینش میشود، بایستی علاوه بر مالیت داشتن و قابل تملک بودن، مشروعیت ضروری را هم داشته وکیل مهریه پرونده باشد. به موجب ماده ۱۰۷۸ ضابطه مدنی، هر آن چه که مالیت داشته و قابل تملک باشد را میتوان به تیتر مهریه تعیین کرد. برای تأدیه کل و یا گوشه ای از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد. از ویژگی های وکیل مهریه کاردان این هست که بر تمامی موضوعات حقوقی خانواده اشراف تام داشته باشد و اصلی تکیه بر می داند های خویش و بررسی موقعیت و مدارک موجود ، از حقوق موکل خویش اصلی رعایت عدالت وبا روش صحیح دفاع کرده و مهریه موکل خویش را از همسر موکل خود در دادگاه خانواده التماس نماید. 2- در اجرای ثبت نمیتوان، زوج را زندانی کرد اما از شیوه دادگاه میتوان وی را براساس ماده 2 ضابطه نحوهی اجرای محکومیت مالی به زندان انداخت. هنگامی مهریه عندالمطالبه باشد، هم میتوان به هر مبلغ و میزانی، بر مقدار مهریه توافق نمود ولی چنانچه مهریه مثلا2000 سکه باشد و زوجه حساس توجه به عندالمطالبه بودن مهریه، همگی مهریه خویش را یکجا مطالبه نماید و نتواند مالی از شوهر معرفی کند که امکان وصول مهریه از آن جنس به نحو آسان وجود داشته باشد، صرفا قابلیت و امکان استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار جهت بازداشت و زندانی کردن شوهر بابت عدم پرداخت نفقه به مقدار 110 سکه و یا معادل ریالی آن را داراست و بابت سایر مبلغ مهریه شوهر زندانی نمیشود. اما درصورتیکه زوج اموالی نداشته باشد که زوجه آن ها را برای توقیف و مزایده به اجرای تصویب معرفی کند، مطالبه مهریه در اجرای تصویب عمل بیهوده ای میباشد و صرفا سبب به طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده مهریه خواهد شد. مهریه در صورتی ساقط می‌گردد که زوجه به شکل کتبی و دارای درج در مدرک رسمی، حق اخذ مهریه را از خود سلب کند. در صورتی که عقد نکاح اعم از دایم یا موقت، فسخ بوده و در میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، زوجه حق دریافت مهریه را ندارد و درصورتیکه در اثنای این مدت مهریه ای دریافت کرده باشد، می بایست آن را به زوج مسترد کند.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *