فری و پرلو (2010) مقاومت آیرودینامیک را نسبت به استفادۀ حرارت حساس استعمال از روشهای مرفویتریک در دانش کده قاهرۀ مصر گزینش کردند. لیو و همکاران (2007) پارامتریزهکردن مقاومت آیرودینامیک را نسبت به انتقال حرارت با به کارگیری از اندازهگیری می دانی در یک ایستگاه تحقیقات کشاورزی در پکن چین بررسی کردند. آنها سیستم ارتباط گردابی را به جهت برآورد مقاومت آیرودینامیک نسبت به انتقال حرارت در سطح خاک عریان و پوشیده از ذرّت به عمل بردند و تغییرات روزانۀ مقاومت آیرودینامیک را اصلی هشت مدل، جداسازی و باز‌نگری کردند. آنان در پژوهش خود از دادههای خرد اقلیمشناسی نوامبر 2007 تا فوریۀ 2008 مربوط به سه ایستگاه و به جهت برآورد فضایی مقاومت آیرودینامیک نسبت به حرارت حساس روشهای مورفومتریک از سه شیوه متعدد حساس به کارگیری از دسته دیجیتالی مرحله در محاسبۀ ارتفاع زبری برای حرکت و حرارت استعمال کردند. آدمهای مختلف میبینی دلت گشوده میشود. درواقع، این پژوهش بر آن میباشد که با استعمال از تکنیکهای آماری رده برندهای اورآل و فلورمار بهعنوان برندهای خارجی مورداستفادۀ مصرفکنندگان ایرانی و همچنین مارک سینره بهعنوان برندی اهل ایران را در ذهن مصرفکنندگان بسنجد و کلیدی استعمال از نتیجه های حاصل به این برندها بهخصوص برند ایرانی سینره یاری نماید تا در راستای اصلاح ویژگیهای واقعی ادراکشدۀ مصرفکننده ازطریق راهبردهای ارتباطی همت کنند. براساس یافته­های تحقیق، اهمیت استعمال از دسته معادله ساختاری، تدبیر از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی تأثیر معنادار و مثبت بر ترجیح کالای داخلی دارااست و کار کشته است 6 درصد تغییرات آن را ل اسباب آرایشی اصلی تبیین کند. 1/6 میلیمتر بر روز برآورد شد. نتیجه های نشان داد که مقاومت آیرودینامیک به جهت ضریب درگ بیش برآورد شده و در نتیجه تبخیر در محدودۀ متوسّط فشار بخار اشباع بوده است. به این مضمون‌ که نخست ویژگی متغیرهای گزینه مطالعه اهمیت به کارگیری از آمارهای توصیفی آیتم بررسی قرار گرفتند و آن‌گاه برای بررسی فرضیه های پژوهش، متناسب اهمیت تراز سنجش آن ها، از آزمون های آماری به کارگیری شد. نتیجه های آن ها نشان داد که تفاوت روزانۀ مقاومت آیرودینامیک در طول روز برای هر دو مرحله خاک لخت و تاج پوشش ذرّت معنیدار میباشد و مدلها برآورد لطف را ارائه کردند. چرا که وجود همین امکانات و گسترس فنآوری زندگی را برای آنان راحت­تر کرده­است و در پی تجربۀ شکلهای نوین خانواده هستند. در همین صورت مردان براساس کلیشه­های تجویزی که در ذهن دارند دست به ساخت مزاحمت جنسی به جهت زنان می­زنند تا «باید و نبایدهای» فراموش شده توسط زنان را به آن ها یادآوری نمایند و آن‌ها را به حوزه­ی خصوصی و خانگی بازگردانند و به همین روش مزاحمت جنسی تفوق مردان و انفعال زنان را تقویت و تثبیت می­کند(لهسائی زاده و یوسفی، 1390). گاردنر (1995) آزار و اذیت زنان بوسیله مردان را به نظام بزرگتر نابرابری جنسیتی ربط می دهد که امتیاز مرد و مذکر بودن در اماکن عمومی، آسیب پذیری فیزیکی زن و تهدید دائمی تجاوز از بارزترین نمودهای آن است.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.