تیتر نوشته : بایستی مختصر، گویا و در بر گیرنده موضوع تحقیق باشد. جدول یا نمودار بایستی بدون مراجعه به متن گویا و قابل درک باشد. شکلها، نمودارها و جدولها بایستی شماره داشته باشند؛ گویا باشند و مشخصات آماری و دیتاها اضطراری از قبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار بر روی آن ها مشخص و معلوم باشد. همگی داروها و مواد شیمیایی استفاده شده معلوم شده، از گزاره اسم ژنریک، دوز و طریقه مصرف بیان شود. واجب می باشد رفرانس هر مطلبی که در این نصیب ارائه می شود در انتها جمله یا این که گزاره و یا حتی در صورت لزوم در وسط جمله دارای شماره معین گردد. نتیجه ها تحقیق در این قسمت ارائه نمی گردند. ۲- یافته های جدید و اساسی تحقیق بایستی حیاتی دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و دنیا مقایسه شده (با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آن‌ها آیتم مشاجره قرار گیرد. یکی از دیگر از بخش های دارای نوشته که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه میباشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها ابلاغ میگردد. در صورتی که مجلهای ادعای علمی-پژوهشی داشته باشد باید در لیست منتشر شده وزارت علوم(کلیک کنید) و وزارت بهداشت(کلیک کنید) قابل بازدید باشد. اگر عکس منتشر شده باشد منشا اولیه در تقدیرنامه ذکر شود و اذن کتبی آن ارائه گردد. از تکرار یک مدل داده در بیش از یک نحوه ارائه نتیجه ها دوری گردد. توجه: تعداد کل اشکال و جداول نباید جمعا بیش از پنج مورد دانلود مقاله ضایعات باشد. جداول و نمودارها باید اهمیت شماره و تیتر تمام و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. اعداد و ارقام جدول و اطلاعات هر ستون نمودار و جداول بصورت پارسی متن شود. 4 )، عدم تفاوت معنی دار ( NS )، ( S.E.M یا این که SD±X ) در تفسیر زیرنویس جدول آورده شود. عنوان جدولها در بالا، و توضیح شکل ها و نمودارها در ذیل آن‌ها و به فارسی متن می شود.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *