براین اساس همانطور که در ماده قانونی ذکر شده بازدید می نمایید، فردی که تصمیم دارااست بصورت اتفاقی وکالت کند بایستی بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، نخست آنکه کلیدی معلومات و دانش حقوقی کافی به جهت انجام امر وکالت باشد (که به جهت این مراد داشتن لیسانس دستمزد و یا فراتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی به اندازه به جهت دستور وکالت اتفاقی باشد). برای باز‌نگری وکیل اتفاقی می بایست گفت که مطابق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده حیاتی و طبق اصلی قانون جمهوری اسلامی ایران، افرادی که نماینده قانونی دادگستری مهم پروانه معتبر وکالت نمی باشند و یا این که کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور فرمان وکالت حاضر شوند و در رده نماینده قانونی دادگستری در محاکم حضور یابند و خیر فقط چنین حقی ندارند، بلکه طبق قانون و به چگالی تظاهر به امر وکالت، گزینه تعقیب کیفری قرار می گیرند و در رخ اثبات جرم مجازات می شوند. آیا می دانید که در دعاوی صرف محق بودن منجربه صدور رای به نفع ما نمی شود و علاوه بر اثبات مورد قضیه آیتم ادعا ، می بایست اصول و قواعد ایین دادرسی مدنی و قوانین شکلی و ماهوی اشراف داشت تا با اثبات مسئله ، رای به نفع شما صادر شود ؟ در دستمزد ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهدات نماینده قانونی به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف به وقوع پیوستن وکالت هم موجب مسؤولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. ۳- مطابق ماده ۳۷ ضابطه وکالت تصویب شده ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نباید آن گاه از استعفاء از وکالت یا این که معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف درمقابل یا این که افراد ثالث را در آن مورد قضیه بر در مقابل موکل کهن خود یا این که قائم رده قانونی او قبول کنند و محاکم، وکالت او را نباید در همین مورد بپذیرند. ۲- در صورتی که نماینده قانونی یا زوجه او حیاتی دادرس یا دادستان یا دادیار یا این که بازپرس قرابت نسبی یا این که سببی تا سکو سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا این که مهم واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا این که دادیار یا این که بازپرس فوق ممنوع است. ● در صورتی که در روال رسیدگی به پرونده نشانی شما تغییر کرد، مطلقا باید کاسه ۴۸ ساعت نشانی نو خویش را به رخ کتبی در اختیار وکیل قرار دهید. اعم از اینکه عنوان ها تدلیس از قبیل مشاور حقوق و دستمزد و غیره اختیار کند و یا این که این که به وسیله کمپانی و سایر عقود یا این که عضویت در شرکت ها خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. هر سال امتحان وکالت در کشور ایران برای یک بار در سال برگذار خواهد شد علاقه مندانی که خواستار اشتغال به وکالت در حوزه دادگستری یا این که قوه قضاییه هستند ضروری هست تا در همین وکیل پایه یک دادگستری حسین یاوری امتحان کمپانی نمایند. تنها افرادی حق شرکت در آزمون وکالت کانون وکلا را دارا‌هستند که موقعیت مختص در موردها تحت را داشته باشد.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.