همین اشغال مجدد سریع، بر کمتر اولیه در جمعیت باکتریها از شیوه استریل نمودن غلبه میکند. روشهای حرارتی، دمای خاک را از شیوه بخار یا این که گرمای مستقیم و خشک به آستانهای میرسانند که ارگانیسمهای مضر، هاگهای قارچی، دانههای علفهای هرز و غیره کار کشته به زنده ماندن نیستند و از در میان میروند. درصورتیکه قرنطینه بهدرستی اعمال نشود، پسماندها ممکن است در خاک باقی بمانند و بهطور بالقوه از نحوه ریشه به گیاهان منتقل شوند و در بافتهای گیاه متمرکز شوند. استریل نمودن اهمیت پرتوی پرقدرت: همین طریق شامل قرار دادن مواد بسته بندی شده در معرض تابش (اشعه ماوراء بنفش، اشعه X، اشعه گاما) برای استریل نمودن است. وسایل داخل آن از نوع فلزی یا شیشه ای با یاری حرارت دمای 180 رتبه تا 250 درجه بمدت 2 ساعت استریل گردد، مهم گرم شدن تدریجی دما در آون رطوبت و باکتری های موجود در شیشه ها و وسایل فلزی تبخیر شده و موجب از در میان رفتن فعالیت های بیولوژیکی می گردد. در همین شیوه می بایست مرحله وسایل برای مدت زمان خاصی اهمیت بخار حیاتی حرارت و فشار مطلوب در تماس قرار گیرد تا میکرو ارگانیسم ها موجود بر روی آن‌ها از فی مابین بروند. به خواسته استریل کردن شیر ناپخته و مراقبت در حرارت اتاق به مدت ۶ ماه یا این که عمده به طور معمول از روش فرادما استفاده میشود که مرجع حرارتی آن آب یا این که بخار زیر فشار و بالاتر از sterile 0.9 saline ۱۲۱ جايگاه است. تعیین روش استریلیزه خاک بوسیله گرما یا بخار تا حد زیادی بستگی به میزان بستری دارااست که اصلی آن کار میکنید و اینکه می‌خواهید کلیدی چه سرعتی این فرایند انجام شود. پلاستیک شفاف یا پر‌نور به جهت استریل کردن به وسیله خورشید نسبت به پلاستیک مشکی گزینش بهتری است. اورجینال کلیدی ضدعفونی خاک با اشعه خورشید این می باشد که خاک کلیدی لایههایی از پلاستیک پوشانده می‌شود و برای جذب اشعه خورشید به همان اکنون باقی میماند و سبب ساز ارتقا مرتبه حرارت در یک زمان وقتی میشود تا عوامل بیماریزا، دانههای علفهای هرز و آفات را از میان ببرد. دماسنج کلیدی قابلیت و امکان اکران دمای تقریباً ۱۰۰ جايگاه سانتیگراد به بالا. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد زمان استریل اتوکلاو بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *