به این خاطر گهگاه مدتها از یک متاع غلط به کارگیری میکنیم یا این که به هیچ وجه خبردار نمیشویم که این فرآورده چه امکانات جانبی نیز دارد. هر انگشت بر روی سطر منزل به حروف اطراف خودش دسترسی داره به عنوان نمونه انگشت اشاره شما که روی سخن ‘ت‘ قرار دارااست میتونه به حروف ‘ع، آ، د، پ‘ دسترسی داشته باشد به همین ترتیب بقیه انگشتها نیز همین شرایط رو دارا‌هستند پس هنگامی که تایپ رو شروع میکنید و یک انگشت از شرایط نخستین خارج میشه و حروف اطراف رو وارد میکنه بایستی دوباره به ردیف منزل برگردد و آنگاه انگشت بعدی آغاز به حرکت کند. اهمیت فرض این که هر برگ A4 دربین 400 تا 500 واژه و کلمه ظرفیت دارد، کاربر معمولی در یک دقیقه 10 الی 20 کلمه را تایپ میکند و در یک ساعت حداکثر 1 الی 2 برگ، اکنون تایپیستی که دستکم قوی به تایپ 70 واژه و کلمه در دقیقه می باشد می تواند 10 برگ A4 در یک ساعت تایپ کند. شتاب میانگین تایپیستهای حرفهای بالای 70 واژه در دقیقه است. تایپو امکانات متعددی را بهصورت مجانی در اختیار شما قرار میدهد و در شکل رغبت به جهت دسترسی به امکانات بخش اعظم میتوانید اشتراک ویژه، نیز تنظیم کنید. آموزشهای ابتدایی هر دوره به شکل رایگان است و به جهت بقیه دوره باید در وبسایت ثبتنام کرده و حقعضویت بپردازید. تایپ اسکریپت یک لهجه برنامهنویسی نو به شمار میآید و به همین علت هم آموزشهای چندان زیادی درباره آن وجود ندارد. از نحوه تایپو میتوانید تایپ دهانگشتی را فارغ از حصر و روی هر دستگاهی یاد بگیرید. در واقع می توان از انگشتان طلایی به تیتر جامعترین نرمافزار به جهت تایپ پارسی یاد کرد. در صورتی که که به هنگام تایپ کردن از کلیه انگشتان استفاده نمی کنید این موقعیت را در روز بار ها و بار ها تمرین کنید. جالب می باشد بدانید که در مکتوب کار و فناوری مبنا ششم ابتدایی، یک فصل به آموزش تایپ دهانگشتی اختصاص یافته هست که خود اصلی این مهارت را در آینده معلوم می کند و ممکن است اصلی ترقی روزافزون تکنولوژی به یک الزام تبدیل شود. در در آغاز احتمالا این عمل به نظر شما دشوار و نماید بیاید البته فراموش نکنید که حیاتی مرور زمان و تمرین به قدری در همین فعالیت مهارت پیدا میکنید که تایپ کردن از نوشتن حساس خودکار براتون راحتتر میشه. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت آموزش تایپ حروف کشیده کلیدی گوشی.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.