۲۲ام شهریور ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنرانان
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
چهاردمین نشست گفتمان شهر

موضوع: حاشیه نشینی و فقر شهری

کژکارکردی نهادی و تله فضایی فقر شهری:
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد شهری

حاشیه نشینی گذر از آسیب به راه‌حل:
دکتر محمد شیخی، پژوهشگر برنامه‌ٰیزی شهری

زمان: چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶ ساعت۱۷
مکان: سناباد۴۱، تقاطع اول سمت راست، پلاک ۴۱، پژوهشکده ثامن

پژوهشکده ثامن

نوشته نشست حاشیه نشینی و فقر شهری اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.